คำชี้แจง
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

2. ระดับช่วงชั้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ด้านบรรยากาศ

1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม

3. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ

5. บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย

ด้านกิจกรรมการเรียน

1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา

2. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด

3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ

4. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ

5. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

2. การจัดการเรียนรู้ทำให้จำเนื้อหาได้นาน

3. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้

4. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ

5. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น

6. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล

7. การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น

8. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักเรียน
ได้รับแบบสำรวจแล้ว

    ระบบได้รับข้อมูลแบบสำรวจของนักเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว